ליווי רשויות מקומיות

משרדנו מעניק יעוץ משפטי לרשויות במרבית תחומי פעילותה האחרים של רשות מקומית, כגון: בנושאי חינוך, רווחה, פעילות גופים נבחרים (מועצה, הנהלה ועדות וכיו"ב), וכן ליווי כאמור את פעילותם של תאגידים מוניציפאליים ובין היתר:

 • עריכת כתבי תשובה להשגות ועררים וייצוג מנהל הארנונה בפני ועדת הערר ובפני בית המשפט לעניינים מנהליים בערעור על החלטות ועדת הערר.
 • ייצוג הרשות ומנהל הארנונה בעתירות מנהליות המוגשות כנגד הרשות המקומית, והתמודדות עם בקשות למתן צווי מניעה וסעדים זמניים אחרים כנגד הרשות המקומית.
 • ייצוג הרשות בפני תובענות להשבת היטלי פיתוח ובעתירות לביטול/תיקון חיובים בהיטלי פיתוח.
 • ייצוג הרשות בהתגנונות בפני הליכים מכוח חוק תובענות ייצוגיות.
 • ניהול הליכים אזרחיים, הגשת כתבי תביעה בסדר דין מקוצר ובסדר דין מהיר לגביית חובות שחבים נישומים לרשות המקומית.
 • ניהול הליכי הוצאה לפועל כגד נישומים;
 • שעבוד ומימוש נכסי מקרקעין ורכבים לשם גביית חובות מסרבני תשלום.
 • ניהול הליכי גביה מנהלית בשמה של הרשות המקומית;
 • ניהול הליכי הרמת מסך (סטטוטוריים ו- "רגילים" לגביית חובות מחברות שהפסיקו את פעילותן.
 • ניהול הליכי מחיקת חובות אבודים מפנקסי הרשות בהתאם להנחיות חוזרי המנכ"ל.
 • חקיקת משנה, לרבות עדכון צווי הארנונה של הרשות המקומית על מנת להתאימם למציאות הכלכלית המשתנה והגשת בקשות מתאימות לשרים בהתאם לנהלי משרד הפנים; עריכה וניסוח של חוקי עזר מוניצפאליים ואישורם אל מול הגורמים הרלוונטיים.