מאמרים

בית המשפט העליון: הנוהג לפתח מתחמים באמצעות הסכמי פיתוח הנכרתים בין היזם לרשות המקומית אינו חוקי


בית המשפט העליון משנה סידרי עולם וקובע בפסק דין תקדימי (27/6/2011), כי הנוהג לפתח מתחמים באמצעות הסכמי פיתוח הנכרתים בין היזם לרשות המקומית אינו חוקי.
קרא עוד ...

עדנה לרשויות המקומיות: בוטלה הלכת אל עמי אשר קבעה כי רשות מקומית מנועה מלגבות היטלי פיתוח שהוטלו בחלוף זמן


בית המשפט העליון ביטל בהרכב מורחב של 5 שופטים את הלכת אל עמי - אשר קבעה כי רשות מקומית יכולה לגבות היטלי פיתוח רק אם אלו הוטלו בטרם חלף זמן סביר ממועד ביצוע עבודות הפיתוח שהיוו עילה להטלת ההיטל הראשוני. משמעות הביטול הנה, כי רשות מקומית מוסמכת לדרוש אגרות והיטלים גם מקום בו חלף זמן רב ממועד התקנת התשתית נשוא החיוב ועד למועד דרישת ההיטל.
קרא עוד ...

שקילת שיקולים של צדק חלוקתי לצורך קביעת אופן חלוקת הכנסות ממסים בין רשויות שונות


סקירת הדינים הרלבנטים מעלה, כי המדיניות הממשלתית המוצהרת מעודדת חלוקת הכנסות (בין בהסכמה ובין שלא בהסכמה) ממיסים ממתקנים אזוריים או לאומיים או מאזורי תעסוקה אזוריים קיימים ומתוכננים. בקביעת אופן חלוקת ההכנסות נלקחים בחשבון גם שיקולים של צדק חלוקתי. במאמר קצר זה נפרט את הרקע ההיסטורי והנורמטיבי של חלוקת הכנסות ממיסים בין רשויות שונות.

גילוי נאות: משרד דן י. ארטן ושות' מייצג רשויות מקומיות בהליכים בפני ועדות חקירה לחלוקת הכנסות.
קרא עוד ...

מאמר 4


מאמר 4
קרא עוד ...