סמכות שמאי מכריע

בעניין עתמ (ת"א) 10-05- 7172, דור ריטמן נ' הועדה המקומית לתכנון ובניה גבעתיים, ניתן ביום 13.1.11, פסק בית המשפט המחוזי בתל אביב, כי שמאי מכריע (כלומר, שמאי שמונה בהסכמת הצדדים לפי סעיף 14 לתוספת השלישית לחוק התכנון והבניה לפני כניסתו לתוקף של תיקון 84 לחוק התכנון והבניה), נעדר סמכות לדון בשאלות הנוגעות לעצם החיוב בהיטל השבחה אך יש לו סמכות להכריע בטענות הנוגעות לגובה החיוב, לרבות טענות משפטיות.